GIỚI THIỆU

* Tên Tiếng Việt: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

* Tên Tiếng Anh: Center for Educational Testing and Quality Assurance (CETQA)


I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị sự nghiệp công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 796/QĐ-ĐHNL-TCHC ký ngày 04/06/2007 của Hiệu trưởng. Theo QĐ số 2339/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 11/11/2009, Hiệu trưởng quyết định hợp nhất Ban ISO và Trung tâm, nhằm đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, với phương hướng chủ đạo “lấy người học làm trung tâm”.


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD là tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục, tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục với việc sử dụng hệ thống quản lý chất lương ISO 9000 như là phương tiện, công cụ để đảm bảo chất lượng.

1. Nhiệm vụ triển khai họat động đánh giá và đảm bảo chất lượng:

a. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường;

b. Giúp cho Hiệu trưởng việc chỉ đạo, kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động của các bộ phận đảm bảo chất lượng tại các đơn vị về mặt nghiệp vụ;

c. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức có liên quan ;

d. Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục trường trong quá trình thực hiện các kế hoạch kiểm định.

2. Nhiệm vụ khảo thí:

a. Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi đại học, cao đẳng, TCCN, liên thông (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi của các cơ sở đào tạo và chương trình giáo dục thuộc trường quản lý.

c. Chủ trì giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các kỳ thi của các cơ sở đào tạo thuộc trường và các đơn vị liên kết.

d. Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng.

đ. Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi, giúp cơ sở giáo dục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, quy trình công nghệ khảo thí; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

e. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí.

3. Triển khai các quy định về công tác ISO trong toàn trường

a. Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về công tác ISO,
b. Xây dựng các mục tiêu, chính sách chất lượng, kế hoạch chất lương, sổ tay chất lượng và 6 quy trình bắt buộc về chất lượng, cụ thể: Kiểm soát tài liệu (4.2.3); Kiểm soát hồ sơ (4.2.4); Đánh giá nội bộ (8.2.2); Kiểm sóat các sản phẩm/dịch vụ không phù hợp (8.3); Hành động khắc phục(8.5.2); Hành động phòng ngừa (8.5.3).
c. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận, đánh gía giám sát.

4. Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

III. MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:

1. Về công tác ISO và đảm bảo chất lượng

- Tổ chức khóa học với chủ đề: “ Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng và Soạn thảo – Kiểm soát tài liệu theo ISO 9001:2008” dành cho lãnh đạo, cán bộ kiểm soát tài liệu và thư ký các đơn vị.
- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chất lượng.
- Làm đầu mối nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định (tự đánh giá, đánh giá ngoài) và chỉ đạo đơn vị trực thuộc quản lý và hoàn thiện hồ sơ chất lượng
- Thành lập hội đồng tự đánh giá theo QĐ số 809/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 14/05/2009, gồm 32 thành viên là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị và 43 thư ký.
- Tổ chức đánh giá nội bộ lần 8 vào đầu tháng 5/2010 và làm đầu mối chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa.
- Đánh giá tái chứng nhận tháng 10/2009 (do tổ chức DNV)

Vào năm học 2005-2006, Trường đã tiến hành đánh giá nội bộ theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo Quy định tạm thời 38/2004/QĐ-BGD&ĐT và năm học 2006-2007, được Bộ GD&ĐT tiến hành đánh giá ngoài theo QĐ số 2167/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 và công nhận.

2. Về công tác khảo thí

- Thực hiện công tác in sao đề thi hết học phần các môn học chung theo đúng quy chế bảo mật, đúng quy trình, lịch trình và quy chế khảo thí quy định.

- Làm hạt nhân quản lý bài thi, tổ chức điều kiện đảm bảo chấm thi theo phân công và điều hành của ban chỉ đạo kỳ thi. Quản lý bài thi, giao bài thi,đôn đốc chấm bài thi, trả bài thi với các môn liên quan theo quy định.

- Nghiên cứu xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng câu hỏi thi hết học phần đối với các môn học chung (môn bắt buộc)

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:


    

Địa chỉ liên hệ:

Phòng số 2-4, Tầng 2, khu Phương Vỹ - Trường Đại học Nông Lâm

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.37245870

Email: kdcl@hcmuaf.edu.vn

Website: http://kdcl.hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :9035
Nhập ngày : 04-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :15-01-2017

Trang liên kết

TIN TỨC MỚI NHẤT
NongLam.Net Support Online

₪ Hỗ Trợ Yahoo:
 Hỗ Trợ 1   Hỗ Trợ 2
 Hỗ Trợ 3   Hỗ Trợ 4
Hỗ trợ qua điện thoại(08) 3724 5870
  Email : ttkt@hcmuaf.edu.vn